تقویم آموزشی

بهار

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 11/26 پنجشنبه 10 11/16 پنجشنبه
2 11/30 دوشنبه 11 01/20 دوشنبه
3 12/03 پنجشنبه 12 01/23 پنجشنبه
4 12/07 دوشنبه 13 01/27 دوشنبه
5 12/10 پنجشنبه 14 01/31 پنجشنبه
6 12/14 دوشنبه 15 02/03 دوشنبه
7 12/17 پنجشنبه 16 02/06 پنجشنبه
8 12/21 دوشنبه 17 02/10 دوشنبه
9 12/21 پنجشنبه 18 02/10 پنجشنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 03/19 شنبه 10 04/11 دوشنبه
2 03/21 دوشنبه 11 04/13 چهارشنبه
3 03/23 چهارشنبه 12 04/16 شنبه
4 03/28 دوشنبه 13 04/20 چهارشنبه
5 03/30 چهارشنبه 14 04/23 شنبه
6 04/02 شنبه 15 04/25 دوشنبه
7 04/04 دوشنبه 16 04/27 چهارشنبه
8 04/06 چهارشنبه 17 04/30 شنبه
9 04/09 شنبه 18 05/01 دوشنبه

بهار

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 11/21 شنبه 10 12/23 چهارشنبه
2 11/25 چهارشنبه 11 01/15 چهارشنبه
3 11/28 شنبه 12 01/18 شنبه
4 12/02 چهارشنبه 13 01/22 چهارشنبه
5 12/05 شنبه 14 01/29 چهارشنبه
6 12/09 چهارشنبه 15 02/01 دوشنبه
7 12/12 شنبه 16 02/05 چهارشنبه
8 12/16 چهارشنبه 17 02/08 شنبه
9 12/19 شنبه 18 02/15 شنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 03/21 دوشنبه 10 04/13 چهارشنبه
2 03/23 چهارشنبه 11 04/16 شنبه
3 03/28 دوشنبه 12 04/20 چهارشنبه
4 03/30 چهارشنبه 13 04/23 شنبه
5 04/02 چهارشنبه 14 04/25 دوشنبه
6 04/04 چهارشنبه 15 04/27 دوشنبه
7 04/06 چهارشنبه 16 04/30 شنبه
8 04/09 شنبه 17 05/01 شنبه
9 04/11 دوشنبه 18 05/03 چهارشنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 03/30 چهارشنبه 10 04/23 شنبه
2 04/02 شنبه 11 04/25 دوشنبه
3 04/04 دوشنبه 12 04/27 چهارشنبه
4 04/06 چهارشنبه 13 04/30 شنبه
5 04/09 شنبه 14 05/01 دوشنبه
6 04/11 دوشنبه 15 05/03 چهارشنبه
7 04/13 چهارشنبه 16 05/06 شنبه
8 04/16 شنبه 17 05/08 دوشنبه
9 04/20 چهارشنبه 18 05/10 چهارشنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 05/13 چهارشنبه 10 06/05 دوشنبه
2 05/15 دوشنبه 11 06/07 چهارشنبه
3 05/17 چهارشنبه 12 06/10 شنبه
4 05/20 شنبه 13 06/12 دوشنبه
5 05/22 دوشنبه 14 06/14 چهارشنبه
6 05/24 چهارشنبه 15 06/17 شنبه
7 05/27 شنبه 16 06/19 دوشنبه
8 05/29 دوشنبه 17 06/21 چهارشنبه
9 06/03 شنبه 18 06/24 شنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 03/28 دوشنبه 10 04/20 چهارشنبه
2 12/26 سه شنبه 11 12/26 سه شنبه
3 04/02 شنبه 12 04/25 دوشنبه
4 04/04 شنبه 13 04/25 دوشنبه
5 04/06 چهارشنبه 14 04/30 شنبه
6 04/09 شنبه 15 05/01 دوشنبه
7 04/11 دوشنبه 16 05/03 چهارشنبه
8 04/13 چهارشنبه 17 05/06 شنبه
9 04/19 شنبه 18 05/08 دوشنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 05/08 دوشنبه 10 05/29 دوشنبه
2 05/10 چهارشنبه 11 06/03 شنبه
3 05/13 شنبه 12 06/05 دوشنبه
4 05/15 دوشنبه 13 06/07 چهارشنبه
5 05/17 چهارشنبه 14 06/10 شنبه
6 05/20 شنبه 15 06/12 دوشنبه
7 05/22 دوشنبه 16 06/14 چهارشنبه
8 05/22 دوشنبه 17 06/14 چهارشنبه
9 05/27 شنبه 18 06/19 دوشنبه

دخترانه

بهار

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 11/29 یکشنبه 10 01/21 سه شنبه
2 12/06 یکشنبه 11 01/26 یکشنبه
3 12/08 سه شنبه 12 01/28 سه شنبه
4 12/13 یکشنبه 13 02/02 یکشنبه
5 12/15 سه شنبه 14 02/04 سه شنبه
6 12/20 یکشنبه 15 02/09 یکشنبه
7 12/22 دوشنبه 16 02/11 سه شنبه
8 01/14 سه شنبه 17 02/16 یکشنبه
9 01/19 یکشنبه 18 02/18 سه شنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 03/27 یکشنبه 10 04/17 یکشنبه
2 03/29 سه شنبه 11 04/19 سه شنبه
3 03/31 پنجشنبه 12 04/21 پنجشنبه
4 04/03 یکشنبه 13 04/24 یکشنبه
5 04/05 سه شنبه 14 04/26 سه شنبه
6 04/07 پنجشنبه 15 04/28 پنجشنبه
7 04/10 یکشنبه 16 04/31 یکشنبه
8 04/12 سه شنبه 17 05/02 سه شنبه
9 04/14 پنجشنبه 18 05/04 پنجشنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 05/09 سه شنبه 10 05/30 سه شنبه
2 05/11 پنجشنبه 11 06/01 پنجشنبه
3 05/14 یکشنبه 12 06/04 یکشنبه
4 05/16 سه شنبه 13 06/06 سه شنبه
5 05/18 پنجشنبه 14 06/11 یکشنبه
6 05/21 یکشنبه 15 06/13 سه شنبه
7 05/23 سه شنبه 16 06/15 پنجشنبه
8 05/25 پنجشنبه 17 06/18 یکشنبه
9 05/28 یکشنبه 18 06/50 سه شنبه

بهار

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 11/24 سه شنبه 10 01/19 یکشنبه
2 11/29 یکشنبه 11 01/21 سه شنبه
3 12/06 یکشنبه 12 01/26 یکشنبه
4 12/08 سه شنبه 13 01/28 سه شنبه
5 12/13 یکشنبه 14 02/02 یکشنبه
6 12/15 سه شنبه 15 02/04 سه شنبه
7 12/20 یکشنبه 16 02/09 یکشنبه
8 12/22 دوشنبه 17 02/16 یکشنبه
9 01/14 یکشنبه 18 02/16 یکشنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 03/20 یکشنبه 10 04/10 یکشنبه
2 03/22 سه شنبه 11 04/12 سه شنبه
3 03/24 پنجشنبه 12 04/14 پنجشنبه
4 03/27 یکشنبه 13 04/17 یکشنبه
5 03/29 سه شنبه 14 04/19 سه شنبه
6 03/31 پنجشنبه 15 04/21 پنجشنبه
7 04/03 یکشنبه 16 04/24 یکشنبه
8 04/05 سه شنبه 17 04/26 سه شنبه
9 04/07 پنجشنبه 18 04/28 پنجشنبه

تابستان

جلسه تاریخ روز جلسه تاریخ روز
1 05/07 یکشنبه 10 05/28 یکشنبه
2 05/09 سه شنبه 11 05/30 سه شنبه
3 05/11 پنجشنبه 12 06/01 پنجشنبه
4 05/14 یکشنبه 13 06/04 یکشنبه
5 05/16 سه شنبه 14 06/06 سه شنبه
6 05/18 پنجشنبه 15 06/11 یکشنبه
7 04/03 یکشنبه 16 04/24 یکشنبه
8 05/23 سه شنبه 17 06/16 پنجشنبه
9 05/25 پنجشنبه 18 06/18 یکشنبه