دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : T10 Big 3-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T10 Big 3-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:55 21:15
چهارشنبه 19:55 21:15

خروج

T10 Big 3-2

نام استاد : محمد حسین پنداشته

گروه : کودک Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T10Hip4/2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T10Hip4/2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:15 19:30
پنج شنبه 11:20 12:35

خروج

T10Hip4/2

نام استاد : محمد حسین پنداشته

گروه : کودک

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره :

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T10Top

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T10Top

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:45 21:05
چهارشنبه 19:45 21:05

خروج

T10Top

نام استاد : مهدی میرزاپور ولمی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1200000 ریال

تعداد جلسات : 17

تاریخ شروع دوره : 1398/11/19

تاریخ پایان دوره : 1399/02/03

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T11Hip5/1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T11Hip5/1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

T11Hip5/1

نام استاد : محمد حسین پنداشته

گروه : کودک

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1100000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1399/05/12

تاریخ پایان دوره : 1399/06/23

ظرفیت باقیمانده : 9

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T11Hip5/1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T11Hip5/1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 18:15 19:30
پنج شنبه 11:30 12:45

خروج

T11Hip5/1

نام استاد : محمد صالح عندلیب

گروه : کودک

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره :

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T12Hip5/2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T12Hip5/2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:00 19:15
سه شنبه 18:00 19:15

خروج

T12Hip5/2

نام استاد : جعفر قربانی

گروه : کودک

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1399/10/30

تاریخ پایان دوره : 1399/12/24

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T12Top

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T12Top

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 16:45 18:00
چهارشنبه 16:45 18:00

خروج

T12Top

نام استاد : جعفر قربانی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره :

شهریه دوره : 720000 ریال

تعداد جلسات : 9ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T12Top

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T12Top

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:55 21:10
دوشنبه 19:55 21:10
چهارشنبه 19:55 21:10

خروج

T12Top

نام استاد : محمدرضا رضاییان

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1550000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1399/12/04

تاریخ پایان دوره : 1400/01/30

ظرفیت باقیمانده : 10

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T17Sum

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T17Sum

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:55 21:15
پنج شنبه 12:00 13:15

خروج

T17Sum

نام استاد : جعفر قربانی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره :

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T19Sum

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T19Sum

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 19:45
دوشنبه 18:30 19:45
چهارشنبه 18:30 19:45

خروج

T19Sum

نام استاد : محمدرضا رضاییان

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1399/12/04

تاریخ پایان دوره : 1400/01/30

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T1Hipstarter

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T1Hipstarter

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:00 17:00

خروج

T1Hipstarter

نام استاد : مهدی معصومی زاده

گروه : بزرگسال Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 10000 ریال

تعداد جلسات : 2

تاریخ شروع دوره : 1399/11/20

تاریخ پایان دوره : 1399/12/02

ظرفیت باقیمانده : 19

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T1Hipstarter

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T1Hipstarter

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 19:45
سه شنبه 18:30 19:45

خروج

T1Hipstarter

نام استاد : محمد مهدی ملکی

گروه : کودک Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1100000 ریال

تعداد جلسات : 17

تاریخ شروع دوره : 1399/12/05

تاریخ پایان دوره : 1400/02/19

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی