دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : T10 Big 3-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T10 Big 3-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 18:45
دوشنبه 17:30 18:45
چهارشنبه 17:30 18:45

خروج

T10 Big 3-2

نام استاد : سجاد میرسراجی

گروه : کودک Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1400/03/25

تاریخ پایان دوره : 1400/04/30

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T10 Big 3-2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T10 Big 3-2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 10:00 11:15
سه شنبه 10:00 11:15
پنج شنبه 10:00 11:15

خروج

T10 Big 3-2

نام استاد : محمد نوروزی

گروه : کودک Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1400/03/23

تاریخ پایان دوره : 1400/04/27

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T10Top

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T10Top

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:45 21:05
چهارشنبه 19:45 21:05

خروج

T10Top

نام استاد : مهدی میرزاپور ولمی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1200000 ریال

تعداد جلسات : 17

تاریخ شروع دوره : 1398/11/19

تاریخ پایان دوره : 1399/02/03

ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T11 Big 3-3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T11 Big 3-3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:45 19:00
دوشنبه 17:45 19:00
چهارشنبه 17:45 19:00

خروج

T11 Big 3-3

نام استاد : محمد حسین پنداشته

گروه : کودک Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1400/03/22

تاریخ پایان دوره : 1400/04/26

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T11 Big 3-3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T11 Big 3-3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 11:30 11:45
سه شنبه 11:30 11:45
پنج شنبه 11:30 11:45

خروج

T11 Big 3-3

نام استاد : سید محمد پور موسوی

گروه : کودک Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T11 Big 3-3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T11 Big 3-3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 10:00 11:15
سه شنبه 10:00 11:15
پنج شنبه 10:00 11:15

خروج

T11 Big 3-3

نام استاد : سید محمد پور موسوی

گروه : کودک Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T11Hip5/1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T11Hip5/1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

T11Hip5/1

نام استاد : محمد حسین پنداشته

گروه : کودک

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1100000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1399/05/12

تاریخ پایان دوره : 1399/06/23

ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T11Top

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T11Top

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:00 19:15
دوشنبه 18:00 19:15
چهارشنبه 18:00 19:15

خروج

T11Top

نام استاد : مهدی میرزاپور ولمی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1550000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1400/03/24

تاریخ پایان دوره : 1400/04/28

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T12 Big 4-1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T12 Big 4-1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 11:45 13:00
دوشنبه 11:45 13:00
چهارشنبه 11:45 13:00

خروج

T12 Big 4-1

نام استاد : محمد حسین پنداشته

گروه : کودک Big

دپارتمان : دپارتمان زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 1300000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T12Top

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T12Top

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:45 21:00
سه شنبه 19:45 21:00
پنج شنبه 19:45 21:00

خروج

T12Top

نام استاد : جعفر قربانی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره :

شهریه دوره : 1550000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T13Top

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T13Top

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 19:45
دوشنبه 18:30 19:45
چهارشنبه 18:30 19:45

خروج

T13Top

نام استاد : محمدرضا رضاییان

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره :

شهریه دوره : 1550000 ریال

تعداد جلسات : 18ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : T17Sum

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : T17Sum

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:50 21:05
پنج شنبه 09:15 10:30

خروج

T17Sum

نام استاد : جعفر قربانی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی پسرانه

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1100000 ریال

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1400/01/16

تاریخ پایان دوره : 1400/02/16

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی